International Science Index


10002093

The External Debt in the Context of Economic Growth: The Sample of Turkey

Abstract:In developing countries, one of the most important restrictions about the economic growth is the lack of national savings which are supposed to finance the investments. In order to overcome this restriction and achieve the higher rate of economic growth by increasing the level of output, countries choose the external borrowing. However, there is a dispute in the literature over the correlation between external debt and economic growth. The aim of this study is to examine the effects of external debt on Turkish economic growth by using VAR analysis with the quarterly data over the period of 2002:01-2014:04. In this respect, Johansen Cointegration Test, Impulse- Response Function and Variance Decomposition Tests will be used for analyses. Empirical findings show that there is no cointegration in the long run.
References:
[1] S. Taban, İktisadi Büyüme Kavram ve Modeller, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.
[2] Z. Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, 5. ed, Bursa, 1998.
[3] H. Bağcı, Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Sermaye Piyasası Kurulu, no: 135, Ankara, 2001.
[4] K. Tanrıkulu, Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisinin Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, 1983.
[5] A. Pınar, ‘Maliye Politikası Teorive Uygulama, Naturel Yayınları, Ankara, 2006.
[6] M. Şeker, “Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçların Ekonomik Etkileri”, Sosyoekonomi, 2006-1.
[7] R. Bhattacharya, and B. Clements, Calculating Benefits Of Debt Relief”, Finance & Development, December-2004.
[8] C. Patillavd, ‘External Debt and Economic Growth’, Finance & Development, 39 (2), 2002.
[9] N. Kırcı Çevik, and M. Cural, ‘İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği’, Maliye Dergisi, 165, July- December 2013.
[10] E. Gül, A Kamacı and S. Konya, ‘Dış Borcun Büyüme Üzerine Etkileri: Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye Örneği’, International Conference on Eurasian Economies, 2012, pp. 169-174.
[11] F. Erataş, and H. Başçı Nur, ‘Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği’, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, no. 2, 2013,pp. 207-230.
[12] L.B. Ajayi, and M.O. Oke, ‘Effect of External Debt on Economic Growth and Development of Nigeria’, International Journal of Business and Social Science, vol. 3, no: 12, 2012, pp. 297-304.
[13] İ. Çöğürcü, and O. Çoban, ‘Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2009)’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (21), 2011, P: 133-14.
[14] A. K. Fosu, ‘The External Debt Burden and Economic Growth in the 1980s: Evidence from sub-Saharan Africa’, Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienned'études du développement, 20:2, 1999, PP: 307-318.
[15] D. Uysal, H. Özer and M. Mucuk, ‘Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007)’, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 23, no: 4, 2009.
[16] M. H. Bilginoğlu and A. Aysu, ‘Dış Borçların Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği’, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no. 31, 2008, pp. 1-23.
[17] A. Ulusoy and Y. Küçükkale, Türkiye’de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi’, Ekonomik Yaklaşım’, vol. 7, no.21, 1996.